Právne upozornenia

Podmienky používania internetových stránok spoločnosti a ochrana súkromia

Čl. I Úvodné ustanovenia

1.1. [SPOLOCNOST] [ADRESA], IČO: [ICO], DIČ: [DIC], IČ DPH: [IC_DPH], email: [EMAIL], [ZAPISANA_V_ORSR] (ďalej len „[SPOLOCNOST]„) je vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok [URL] (ďalej len „Internetové stránky“). Pre vylúčenie pochybností sa pod pojmom Internetové stránky myslí akákoľvek z nich, jej časť, obsah na nej uvedený a/alebo služba ňou poskytovaná a pod. Pre vstup a/alebo používanie Internetových stránok platia nasledovné podmienky stanovené spoločnosťou [SPOLOCNOST], s ktorými osoba vstupujúca a/alebo používajúca Internetové stránky (ďalej len „Používateľ“) dáva vstupom svoj súhlas a zároveň
sa ich zaväzuje dodržiavať. 1.2. Pojmy s veľkým začiatočným písmenom majú význam stanovený v týchto podmienkach. Ak nejaký pojem nie je definovaný v týchto podmienkach, je definovaný vo Všeobecných obchodných podmienkach [SPOLOCNOST] (ďalej len „VOP“), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto podmienok.

Čl. II Rozsah informácií na Internetových stránkach

2.1. Internetové stránky a ich obsah sú chránené v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v neskoršom znení (Autorský zákon). Ich obsahom sú informácie súvisiace s [SPOLOCNOST], jej činnosťou a službami a/alebo produktmi [SPOLOCNOST]. Obsah zahŕňa štruktúru, vizuálnu firemnú identitu (farby, typ písma a grafický návrh obrazovky), všetky dostupné informácie a materiály na Internetových stránkach ako aj text, články, fotografie, ilustrácie, vizuály, značky a logá, údaje, súbory údajov, všetky zvukové materiály (hlasy, hudba a zvukové efekty) a vizuálny obsah s alebo bez animácie (grafické animácie a audiovizuálne sekvencie), vlastný softvérový vývoj a sťahovateľné programy, ktoré sú majetkom spoločnosti [SPOLOCNOST].

Čl. III Práva a povinnosti Používateľa

3.1. Internetové stránky je Používateľ oprávnený využívať pre svoju osobnú potrebu bezplatne. V prípade využívania Internetových stránok odlišne s predchádzajúcou vetou je Používateľ povinný získať predchádzajúci písomný súhlas ktoré sú majetkom spoločnosti [SPOLOCNOST]. Akékoľvek používanie Internetových stránok je možné za predpokladu, že nedôjde k (i) zásahu do ich technickej alebo obsahovej časti bez písomného súhlasu [SPOLOCNOST], (ii) k ich zmene alebo odstráneniu akýchkoľvek ich častí alebo (iii) zobrazeniu alebo odoslaniu informácie z Internetových stránok, ktoré by odporovalo právnym predpisom alebo dobrým mravom.
3.2. Akýkoľvek neoprávnený zásah, používanie, kopírovanie alebo napodobovanie Internetových stránok, je v rozpore s príslušnými ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky.

Čl. IV Osobné údaje

4.1. Používanie Internetových stránok je vo väčšine prípadov možné bez poskytnutia osobných údajov Používateľa podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov (Zákon o ochrane osobných údajov). Prístup do niektorých častí Internetových stránok môže byť zo strany [SPOLOCNOST], podmienené poskytnutím osobných údajov. Toto poskytnutie podmieňuje prístup alebo správnu funkčnosť Internetových stránok a z tohto dôvodu je potrebné, aby Používateľ udelil [SPOLOCNOST], súhlas na spracovávanie ním poskytnutých osobných údajov.
4.2. Používateľ vyhlasuje, že všetky informácie a osobné údaje, ktoré poskytuje [SPOLOCNOST], prostredníctvom Internetových stránok poskytuje dobrovoľne, poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a aktuálne. V prípade, ak Používateľ poskytne osobné údaje tretej osoby, dobrovoľne a čestne vyhlasuje, že disponuje písomným súhlasom na spracovávanie týchto osobných údajov pre [SPOLOCNOST], v rozsahu a za účelom v týchto podmienkach uvedených.
4.3. Používateľ využívaním Internetových stránok a poskytnutím osobných údajov [SPOLOCNOST], dobrovoľne udeľuje súhlas so spracovávaním v rozsahu takto poskytnutých osobných údajov Používateľom; za účelom, ktorý vyplýva z účelu ich poskytnutia, ako aj využívania Internetových stránok, a to najmä no nielen pre (i) vnútorné potreby [SPOLOCNOST], (ii) ochranu práv a oprávnených záujmov Používateľa [SPOLOCNOST], (iii) informovanie o produktoch a službách spoločnosti [SPOLOCNOST], a jej dcérskych spoločností, (iv) pre priamy marketing spoločnosti [SPOLOCNOST], a (v) výkon podnikateľskej činnosti spoločnosti [SPOLOCNOST]; a to na dobu 10 rokov od poskytnutia predmetných osobných údajov Používateľom.
4.4. Používateľ sa zaväzuje kedykoľvek na požiadanie [SPOLOCNOST], predložiť, v lehote ustanovenej v tejto žiadosti, písomné čestné vyhlásenie o udelení súhlasu [SPOLOCNOST], v zmysle tohto súhlasu/týchto podmienok. V prípade, ak Používateľ odmietne predložiť predmetné čestné vyhlásenie, zodpovedá spoločnosti [SPOLOCNOST], za škodu jej takto vzniknutú.
4.5. [SPOLOCNOST], je zároveň oprávnená o Používateľovi spracúvať, a to najmä zhromažďovať údaje prostredníctvom nástrojov slúžiacich na automatizované zhromažďovanie údajov, najmä súborov cookies (4.9.), protokolov a iných bežne používaných nástrojov na získavanie informácií prostredníctvom internetových stránok. Tieto je možné z počítača vymazať a zhromažďovanie údajov deaktivovať alebo zrušiť. Pre zrušenie alebo deaktiváciu je možné sa obrátiť na spoločnosti Google alebo Network Advertising Initiative. Uvedené údaje sa opätovne zapíšu pri opätovnej návšteve Internetových stránok, pokiaľ nie sú v rámci prehliadača zakázané.
4.6. Spoločnosť [SPOLOCNOST], je zároveň oprávnená o Používateľovi Internetových stránok spracúvať, a to najmä zhromažďovať údaje o pripojení a počítači, a to najmä IP adresu, typ a nastavenie prehliadača, operačný systém, ako aj iné parametre súvisiace s operačným systémom Používateľa. Uvedené údaje sa využívajú na štatistické účely, na účely kontroly správneho fungovania Internetových stránok a nie sú osobnými údajmi dotknutých osôb v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.
4.7. Používateľ vyhlasuje, že sú mu známe jeho práva pri spracúvaní osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov. Poskytovateľ môže svoj súhlas písomne odvolať len v prípade preukázateľného porušenia Zákona o ochrane osobných údajov zo strany spoločnosti [SPOLOCNOST], na adresu sídla [SPOLOCNOST], ak príslušné právne predpisy neustanovujú inak. Užívateľ, ktorý poskytol svoje osobné údaje má právo byť informovaný o rozsahu a spôsobe spracovania jeho osobných údajov a právo požadovať ich opravu. Toto právo si môže uplatniť kedykoľvek zaslaním e-mailu na: [EMAIL] . Poskytnuté osobné údaje zmeníme bez zbytočného odkladu, o čom Vás budeme informovať najneskôr do 30 dní od prijatia Vašej žiadosti.
4.8. Spoločnosť [SPOLOCNOST], uverejňuje svojich zmluvných sprostredkovateľov ako aj partnerov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov na svojej internetovej stránke [URL] . Spoločnosť [SPOLOCNOST], sa zaväzuje vykonať adekvátne opatrenia, aby sa s osobnými údajmi žiadateľa zaobchádzalo podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike a príslušných miestnych predpisov o ich ochrane, a aby nedošlo k ich zneužitiu.
4.9. Spoločnosť [SPOLOCNOST], používa na svojich stránkach cookies (cookies sú krátke textové súbory, ktoré si prehliadač ukladá v počítači alebo zariadení). Dočasné cookies slúžia napr. po prihlásení sa ku službe na identifikáciu používateľa po dobu  prihlásenia. Bez týchto cookies niektoré služby [SPOLOCNOST], nemusia pracovať správne a/alebo môže byť ich funkčnosť obmedzená. Dočasné cookies sa pri vypnutí prehliadača automaticky vymažú. Permanentné cookies zostávajú uchované v prehliadači aj po vypnutí počítača. V týchto súboroch cookies sa nachádzajú nastavenia používateľa a slúžia teda na zvýšenie jeho komfortu pri využívaní služieb Internetovej stránky, prípadne slúžia na štatistické alebo reklamné účely. Súhlas s používaním súborov cookies udeľuje užívateľ použitím príslušného nastavenia webového prehliadača a/alebo potvrdením o akceptácií podmienok pri príchode na Internetové stránky [SPOLOCNOST]. Zmenou nastavenia webového prehliadača môže užívateľ kedykoľvek používanie cookies súborov jednoducho zakázať (vrátane cookies tretích strán). V prípade zákazu používania cookies v prehliadači niektoré časti stránok nemusia správne pracovať. [SPOLOCNOST] nenesie zodpovednosť za (i) nefunkčnosť, (ii) nedostupnosť, (iii) nesprávne zobrazenie Internetových stránok zakázaním / zablokovaním súborov cookies Používateľom na zariadení, ktorým pristupuje na Internetové stránky [SPOLOCNOST].

Čl. V Spracovanie osobných údajov

Zaškrtnutím políčka vyjadrujem svoj dobrovoľný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu tu uvedenom spoločnosti [SPOLOCNOST]. Svoj súhlas so spracúvaním udeľujem na obdobie 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu za účelom marketingovej komunikácie. Zároveň súhlasím, aby [SPOLOCNOST], poskytla tieto osobné údaje ktorémukoľvek  partnerovi [SPOLOCNOST], uvedeného na stránkach spoločnosti [SPOLOCNOST], ako prevádzkovateľovi, na ďalšie spracúvanie za účelom marketingovej komunikácie za podmienok a v rozsahu tu uvedenom. Svojím súhlasom tiež vyhlasujem, že sú mi známe moje práva pri spracúvaní osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ZoOU), najmä:

  • poskytnutie tu uvedených osobných údajov je dobrovoľné,
  • svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať na základe písomnej žiadosti alebo osobne na adrese sídla spoločnosti,
  • právo požadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v súlade s § 28 ZoOU,
  • právo na opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • právo na likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
  • právo na likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Čl. VI Práva a povinnosti spoločnosti [SPOLOCNOST]

6.1. [SPOLOCNOST] ako prevádzkovateľ a vlastník Internetových stránok má výlučné právo (i) vydávať a meniť tieto podmienky bez predchádzajúceho upozornenia, (ii) meniť ich obsah, (iii) vykonávať všetky majetkové práva k Internetovým stránkam, (iv) podmieniť prístup Používateľa na Internetové stránky poskytnutím niektorých osobných údajov a (v) odmietnuť alebo obmedziť prístup Používateľov na Internetové stránky aj bez uvedenia dôvodu.
6.2. Spoločnosť [SPOLOCNOST] nenesie zodpovednosť za (i) presnosť, správnosť a aktuálnosť informácií, ktoré preberá na Internetové stránky z iných zdrojov, (ii) inú formu komunikácie alebo software prevádzkovaný tretími stranami prostredníctvom Internetových stránok a (iii) akékoľvek škody (priame, nepriame alebo následné) alebo ušlý zisk spôsobené používaním alebo nemožnosťou použitia (a) Internetových stránok a/alebo (b) stránok tretích strán, na ktoré je umožnený prístup prostredníctvom Internetových stránok, či už z dôvodu poruchy, chyby, prerušenia alebo napadnutia škodlivý kódom alebo hackerským útokom.
6.3. Spoločnosť [SPOLOCNOST] zároveň nenesie zodpovednosť za technické poruchy ako výpadok servera, prevádzkové poruchy alebo výpadky telekomunikačných liniek alebo iné podobné skutočnosti, ktoré by mohli viesť k nedostupnosti Internetových stránok a/alebo k nemožnosti vykonať riadne platby.
6.4. Spoločnosť [SPOLOCNOST] nekontroluje internetové stránky tretích strán ani ich postupy ochrany súkromia a osobných údajov, ktoré sa môžu líšiť od postupov spoločnosti [SPOLOCNOST].

Čl. VII Záverečné ustanovenia

7.1. Právne vzťahy vyplývajúce z týchto podmienok, ktoré tieto podmienky neupravujú, sa spravujú VOP.
7.2. Tieto podmienky sa riadia slovenským právnym poriadkom a sú platné a účinné dňom Uverejnenia.